Nota prawna

I. OGÓLNE INFORMACJE

1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania z portalu Bezpieczna klinika przez użytkowników, w szczególności w zakresie ochrony praw autorskich i treści zawartych na portalu, jak i zasad funkcjonowania poszczególnych elementów portalu.

2. Korzystanie z portalu oznacza jednoczesną akceptację zawartych poniżej zapisów.

II. NEWSLETTER

1. Każdy Użytkownik, jeżeli wyrazi zgodę, może zapisać się do Newslettera.

2. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera. W tym celu musi wysłać dyspozycję o rezygnacji z otrzymywania newslettera na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

III. OCHRONA PRAW AUTORSKICH I TREŚCI PUBLIKOWANYCH NA PORTALU

1. Wszelkie prawa do niniejszego Portalu oraz jego wszystkich elementów podlegają ochronie prawnej. Dotyczy to w szczególności oprogramowania (kodu strony), koncepcji graficznej i logicznej portalu, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych (zamieszczanych) na łamach Portalu, logo , znaków graficznych, treści merytorycznych.

2. Poprzez objęcie ochroną prawną należy rozumieć w szczególności:
a) ochronę praw do znaków towarowych podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 119, poz. 1117 z późn. zm.)
b) ochronę wszelkich baz danych podlegających ochronie zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402, z późn. zm.) w tym opracowanych i udostępnianych baz wiedzy
c) ochronę wszelkich publikowanych utworów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. Z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. Zm.
d) ochronę prawa własności nazwy domeny internetowej
e) innych treści i usług podlegających ochronie na podstawie właściwych przepisów, w tym na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. z 2003 r., nr 153 poz. 1503, z późn. zm).

3. Korzystanie z Portalu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Portalu ani jego poszczególnych elementów.

4. Dozwolony użytek do posługiwania się treściami zawartymi na Portalu obejmuje wyłącznie użytek osobisty, bez prawa czerpania korzyści majątkowych. Użytek osobisty nie oznacza udzielenia jakichkolwiek licencji na wykorzystanie komercyjne, naukowe inne, w tym nie oznacza zgody na włączanie całości lub części treści portalu do innych utworów osoby użytkującej z wyjątkiem dozwolonego użytku określonego przez przepisy prawa.

5. Inny sposób użytkowania treści portalu poza dozwolonym użytkiem osobistym wymaga otrzymania wyraźnej pisemnej zgody Blue Zone Spółka z o.o. lub podmiotu będącego właścicielem majątkowych praw autorskich określającą zakres, tryb, sposób, pola eksploatacji wykorzystania materiałów .

6. Bez wyraźnej zgody Blue Zone Spółka z o.o. zabrania się podejmowania następujących działań w odniesieniu do Portalu, jego poszczególnych części, elementów składowych, kodu źródłowego strony o oraz treści prezentowanych w Portalu, a w szczególności:
a) zabrania się utrwalania i zwielokrotniania treści Portalu – w szczególności poprzez wytwarzanie jakąkolwiek techniką jakichkolwiek treści publikowanych na Portalu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od formy jaką przyjmą działania opisane w zdaniach poprzedzających
b) zabrania się w zakresie wprowadzania do obrotu treści Portalu lub jego części albo egzemplarzami, reprintami treści (całości lub części), lub innymi nośnikami na których treści utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia, darowizny lub najmu albo wytworzonych egzemplarzy, tłumaczenia.
c) w zakresie rozpowszechniania treści w sposób inny niż określony powyżej zabrania się - publicznego wykonania, wyświetlenia, wystawienia, odtworzenia reemitowania, nadawania i publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
d) w odniesieniu do zawartości elektronicznej Portalu zabrania się trwałego lub czasowego zwielokrotnienia oprogramowania Portalu w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w programie komputerowym (kodzie strony); rozpowszechniania, w tym użyczenia lub najmu, programu komputerowego lub jego kopii;

7. Zakazy określone w pkt 6 obejmują wszystkie kraje świata

8. W celu uniknięcia wątpliwości, osoba której działanie lub zaniechanie mogłoby naruszać zakazy opisane w punktach powyższych powinna uzyskać pisemną zgodę spółki Blue Zone Spółka z o.o., przed podjęciem działania lub zaniechania zwracając się o zgodę na adres spółki Blue Zone Spółka z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-059), ul. Okopowa 47 - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TREŚCI PUBLIKOWANE NA PORTALU

1. Treści dostępne w Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Właściciele Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z prawem wykorzystanie materiałów dostępnych w Portalu. Stanowczo odradza się działań niezgodnych z prawem. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z prawem, z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Zakazane jest dostarczanie przez użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.

2. Dokładamy staranności, aby zapewnić możliwie wysoką jakość i rzetelność treści publikowanych w Portalu. Nie odpowiadamy jednak za błędy, aktualność oraz kompletność publikowanych informacji. Nie odpowiadamy za ewentualne szkody poniesione w wyniku wykorzystania zawartych w Portalu danych. Korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko użytkownika

3. Sposób ochrony danych osobowych zawartych na portalu opisany został w odrębnym dokumencie pod nazwą Polityka prywatności, który dostępny jest na stronach Portalu, w dziale Dokumenty.

Kim jesteśmy?

Program Bezpieczna Klinika jest ogólnopolską kampanią społeczną na rzecz bezpieczeństwa zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Świadome korzystanie z dobrodziejstw medycyny estetycznej i bezpieczeństwo zabiegów to wyzwanie dla wszystkich – zarówno pacjentów, jak i lekarzy.
Misją Programu jest promowanie wiedzy na temat możliwości, przebiegu i skutków zabiegów medycyny estetycznej oraz placówek świadczących takie zabiegi na najwyższym dostępnym poziomie.

Newsletter