Treść regulaminu

R E G U L A M I N
Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno-Promocyjnego 
Bezpieczeństwa Zabiegów Medycyny Estetycznej 
„Bezpieczna Klinika”.
 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady Ogólnopolskiego Programu Edukacyjno-Promocyjnego Bezpieczeństwa Zabiegów Medycyny Estetycznej „Bezpieczna Klinika”, zwanego dalej „Programem”.
2. Koordynatorem Programu jest Blue Zone Spółka z o.o., z siedzibą w (01-059) Warszawie, ul. Okopowa 47, wpisaną do KRS XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS 0000617832, REGON 364481581, NIP 525 26 58 380, zwana dalej „Koordynatorem”.
3. Celem Programu jest szerokie propagowanie podstawowych zasad korzystania z zabiegów medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej, służących poprawie wyglądu i zdrowia, oraz bezpieczeństwa zabiegowego.
4. Podstawową platformą informacyjną Programu jest strona internetowa BezpiecznaKlinika.pl., zwana dalej „Serwisem Internetowym”.
5. W Serwisie Internetowym prezentowani są Partnerzy Programu.
6. Program rozpoczyna się 1 lutego 2018 roku i nie jest ograniczony czasowo. Jego zakończenie zostanie ogłoszone przez Koordynatora w Serwisie Internetowym.
 
§ 2
PARTNER PROGRAMU
Partnerem Programu może być każdy Gabinet i Klinika medycyny estetycznej, prowadząca działalność na terenie Polski, która:
1. oferuje usługi lekarzy wykwalifikowanych w zakresie medycyny estetycznej i/lub chirurgii plastycznej i/lub medycyny przeciwstarzeniowej, z tym, że co najmniej jeden lekarz legitymuje się ukończeniem szkoły lub studiów w zakresie medycyny estetycznej i ma co najmniej trzyletnią praktykę w tym zakresie;
2. akceptuje zasadę, że takie zabiegi jak: toksyna botulinowa, kwas hialuronowy, nici liftingujące, PRP, mikronakłuwanie medyczne, mezoterapia igłowa, laser frakcyjny ablacyjny, laser naczyniowy, HIFU wykonywane są przez lekarzy;
3. akceptuje i zobowiązuje się promować ogólne zasady wynikające z Dekalogu Pacjenta Medycyny Estetycznej, dostępnego w Serwisie Internetowym i stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu;
4. złoży Deklarację Przystąpienia do Programu, co jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu;
5. umieści w obiekcie i na stronie internetowej logo Programu;
6. uiści opłatę za działania marketingowe, zgodnie z aktualnym cennikiem.
 
§ 3
ZGŁOSZENIE I UCZESTNICTWO W PROGRAMIE
1. Zgłoszenie do Programu jest możliwe w każdym czasie i następuje poprzez kontakt z Koordynatorem Programu: formularz w Serwisie Internetowym; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; tel. +48 882 105 165.
2. Po złożeniu Deklaracji Przystąpienia do Programu, otrzymanej od Koordynatora, i potwierdzeniu spełnienia wymogów niniejszego Regulaminu, przyznawany jest tytuł Partnera Programu „Bezpieczna Klinika”, co potwierdzone jest przekazaniem specjalnego dyplomu i logo Programu, linkowanego do BezpiecznaKlinika.pl, do umieszczenia na stronie www Partnera. 
3. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne i bezterminowe, co oznacza, że wygasa ono wraz z zakończeniem realizacji Programu, ogłoszonym publicznie przez Koordynatora w Serwisie Internetowym.
4. Chęć wcześniejszej rezygnacji z udziału w Programie należy zgłosić pisemnie do Koordynatora na miesiąc przed upływem każdej rocznicy podpisania Deklaracji Przystąpienia do Programu.
5. W przypadku rezygnacji z udziału w Programie, Partner zobowiązany jest do trwałego usunięcia logo Programu „Bezpieczna Klinika” z obiektu i strony internetowej.
 
§ 4
ŚWIADCZENIA MARKETINGOWE
1. Koordynator Programu zapewnia Partnerom Programu świadczenia marketingowe opisane w Cenniku Świadczeń Marketingowych.
2. Partner Programu zobowiązany jest wnosić opłatę za świadczenia marketingowe, wynikające z w/w cennika, na zasadach ustalonych z Koordynatorem, w całym okresie uczestnictwa w Programie.
 
§ 5
ZASADY REALIZACJI PROGRAMU
1. Podstawową formą realizacji programu jest publikacja treści informacyjnych związanych z celami Programu w Serwisie Internetowym oraz szerokie ich promowanie.
2. Koordynator Programu będzie zabiegał o wyłanianie Ekspertów, Ambasadorów Programu oraz Patronów Programu, wspierających jego promocję.
3. Koordynator Programu, we współpracy z podmiotami zewnętrznymi i Partnerami Programu, organizował będzie takie działania promocyjne jak: przygotowywanie i dystrybucja materiałów informacyjnych, publikacje wypowiedzi Ekspertów w mediach, konferencje, spotkania edukacyjne, prezentacje Ambasadorów Programu.
4. Powyższe działania nie wyczerpują form realizacji celów Programu.
 
§ 6
ZASTRZEŻENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1. Treści dostępne w Serwisie Internetowym służą wyłącznie celom informacyjnym oraz edukacyjnym. Nie mogą zastąpić konsultacji z lekarzem lub innym specjalistą.
2. Obecność Gabinetu lub Kliniki na liście Partnerów Programu, dostępnej w Serwisie Internetowym, świadczy jedynie o uzyskaniu przez nie statusu Partnera Programu, akceptacji jego zasad i zobowiązaniu do realizacji jego celów.
3. Koordynator Programu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niezgodne z przeznaczeniem i prawem wykorzystanie materiałów promowanych w ramach działań realizujących cele Programu, w tym - dostępnych w Serwisie.
4. Koordynator Programu nie ponosi odpowiedzialności za przebieg, efekty i ewentualne niepożądane skutki terapii i zabiegów wykonywanych przez Partnerów Programu na rzecz ich pacjentów. Każdorazowy kontakt z Gabinetem lub Kliniką będącą Partnerem Programu odbywa się na życzenie i odpowiedzialność pacjenta.
5. Wszelkie kwestie związane z interpretacją niniejszego Regulaminu oraz zasad przyznawania tytułu Partnera Programu rozstrzygane są przez Koordynatora Programu.
6. Reklamacje dotyczące realizacji celów Programu można składać na piśmie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub: Bezpieczna Klinika, ul. Okopowa 47, 01-059 Warszawa. Będą one rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną, powołaną przez Koordynatora, w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia. Decyzja Komisji Reklamacyjnej odnosząca się do zgłoszonych uwag jest ostateczna.
 
§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Koordynator Programu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach.
2. O dokonanej zmianie Regulaminu Koordynator poinformuje w Serwisie Internetowym, na 14 dni przed jej wejściem w życie.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

Kim jesteśmy?

Program Bezpieczna Klinika jest ogólnopolską kampanią społeczną na rzecz bezpieczeństwa zabiegów z zakresu medycyny estetycznej. Świadome korzystanie z dobrodziejstw medycyny estetycznej i bezpieczeństwo zabiegów to wyzwanie dla wszystkich – zarówno pacjentów, jak i lekarzy.
Misją Programu jest promowanie wiedzy na temat możliwości, przebiegu i skutków zabiegów medycyny estetycznej oraz placówek świadczących takie zabiegi na najwyższym dostępnym poziomie.

Newsletter